معیار چهار نقطه

معیار چهار نقطه

سایت فوریت های پزشکیبرنامه ECG برای اندروید

 

معیار چهار امتیازی ابتدا در سایت جامع فوریت های پزشکی نوشته شد. به نظر می رسد.